top of page

Myk Seviye 5 Sertifikası

Güncelleme tarihi: 2 Ara 2023Table of ContentsToggle

 1. ULUSAL YETERLİLİK 17UY0333-5

 2. SORUMLU EMLAK DANIŞMANI

 3. SEVİYE 5

 4. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

 5. Ankara, 2017

 6. ÖNSÖZ

 7. GİRİŞ

 8. Myk Seviye 5 Sertifikası

 9. 17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

 10. 17UY0333-5/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

 11. YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

 12. EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 13. EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 14. BİLGİLER

 15. 17UY0333-5/A2 PAZARLAMA STRATEJİSİ GELİŞTİRME VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ

 16. YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

 17. EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 18. EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 19. BİLGİLER

 20. BECERİ VE YETKİNLİKLER

 21. 17UY0333-5/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

 22. YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

 23. EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 24. EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 25. BİLGİLER

 26. BECERİ VE YETKİNLİKLER

 27. YETERLİLİK EKLERİ

 28. EK 1: Yeterlilik Birimleri

 29. EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

 30. EMLAK PORTFÖYÜ: Bir işletmenin sahibi adına satış/kiralamasını yapmak üzere temin ettiği emlak varlığını,

 31. EMLAK YATIRIM DANIŞMANLIĞI: Emlak alırken, satarken, kiralarken veya gayrimenkulle ilgili finansman sunarken/temin ederken; hukuki, teknik ve fiziki verilerin, bilimsel, doğru ve hızlı bir şekilde araştırılıp sonucuna göre yatırım kararına yön verilmesi, yapılan yatırımın güvenilirlik ve zaman periyodunda getirisinin tespit edilmesi hizmetlerini, EMLAK: Ev, arsa, bahçe, tarla gibi taşınamayan malları, taşınmazları,

 32. FATURA: Satılan bir ürünün cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği basılı veya elektronik hesap pusulasını,

 33. FİZİBİLİTE: Herhangi bir fikrin pratik olarak uygulanabilir olup olmadığının araştırılmasını ve değerlendirilmesini kapsayan detaylı çalışmayı,

 34. ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

 35. İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

 36. MÜŞTERİ PORTFÖYÜ: Bir işletmenin çeşitli müşteri gruplarından oluşturduğu müşteri varlığını,

 37. RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

 38. SATIŞ/KİRALAMA: Emlak satışı, belirli danışmanlık ve iş takibi hizmetlerinin satışı ile emlakın kiralanmasını,

 39. TAPU: Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeyi,

 40. TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

 41. EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

 42. EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

 43. EK 5(*): Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0333-5

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI

Myk Seviye 5 Sertifikası

Myk Seviye 5 Sertifikası

SEVİYE 5

Myk Seviye 5 Sertifikası

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2017

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

ÖNSÖZ

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5 Myk Seviye 5 Sertifikası) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (Myk Seviye 5 Sertifikası) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Myk Seviye 5 Sertifikası Ticaret Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın 10/06/2020 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadil edilmiştir. Myk Seviye 5 Sertifikası

Mesleki Yeterlilik Kurumu

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 Myk Seviye 5 Sertifikası i

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir. Myk Seviye 5 Sertifikası

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Myk Seviye 5 Sertifikası

Myk Seviye 5 Sertifikası


Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur.


Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.


Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar.


Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.


Ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.


Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.


Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00 Myk Seviye 5 Sertifikası

17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ


Myk Seviye 5 Sertifikası

Myk Seviye 5 Sertifikası

1

YETERLİLİĞİN ADI

Sorumlu Emlak Danışmanı Myk Seviye 5 Sertifikası

2

REFERANS KODU

17UY0333-5 Myk Seviye 5 Sertifikası

3

SEVİYE

5

4

ULUSLARARASI

SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek

Elemanı/Emlak Danışmanı)

5

TÜR

6

KREDİ DEĞERİ


7

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON/TADİL NO

Rev. No: 00

Tadil No: 01

C)REVİZYON/ TADİL TARİHİ

01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570


8


AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;


Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,


Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,


Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

9

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0365-5/ Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 16UMS0520-5/ Satış Sorumlusu Seviye 5 12UMS0267-5/ Satın Alma Sorumlusu Seviye 5 Myk Seviye 5 Sertifikası

10

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

11

YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler Myk Seviye 5 Sertifikası

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu 17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

11-b) Seçmeli Birimler

– Myk Seviye 5 Sertifikası

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 Myk Seviye 5 Sertifikası

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

Myk Seviye 5 Sertifikası

12

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

13

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) yeterlilik

belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

14

GÖZETİM SIKLIĞI


15


BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Myk Seviye 5 Sertifikası

Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16

YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Myk Seviye 5 Sertifikası

(TEMFED)

17

YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

18

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

Myk Seviye 5 Sertifikası

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 Myk Seviye 5 Sertifikası

17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

17UY0333-5/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

İSG, Çevre ve Kalite

2

REFERANS KODU

17UY0333-5/A1

3

SEVİYE

5

4

KREDİ DEĞERİ


5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON/TADİL NO

Rev. No: 00

Tadil No: 01

C)REVİZYON/ TADİL TARİHİ

01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 Myk Seviye 5 Sertifikası

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5Myk Seviye 5 Sertifikası

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar. Başarım Ölçütleri:


: İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat, prosedür ve talimatları açıklar.


: Koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.


: Acil durum müdahale prosedürlerini açıklar.

Öğrenme Çıktısı 2: Çevre koruma önlemlerini açıklar. Başarım Ölçütleri:

2.1: Çevre korumaya ilişkin alınan önlemleri yapılan işin gereklerine uygun şekilde açıklar.

2.2: Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.

Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

3.1: Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar.

3.2: Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Myk Seviye 5 Sertifikası

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.


9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

Myk Seviye 5 Sertifikası

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 3 Myk Seviye 5 Sertifikası2023

17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00


10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ


MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

Myk Seviye 5 Sertifikası

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler


Meslekle ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler


İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat


İş sağlığı ve güvenliği talimatları


Kişisel koruyucu donanımlar


Güvenlik ve sağlık işaretleri


İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları


Acil durum prosedürleri


Meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı


Çevre, çevre kirliliği


Atık prosedürleri


Çevre kazanım ve koruma


Atıkların (ambalaj, pil ve benzeri) ayrıştırılması ve toplanması.


Doğal kaynakların verimli kullanımı


Meslekle ilgili ilk yardım.


Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar


Meslekle ilgili kalite yönetimi

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi


BİLGİLERNo


Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü


Değerlendirme Aracı

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

A.1.6

(PS1)

1.1

T1

BG.2

Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

A.1.1-6 (PS)

1.1

T1

BG.3

Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar.

A.1.1-6 (PS)

1.1

T1

BG.4

Acil durum kavramını açıklar.

A.2.1-6 (PS)

1.2

T1

BG.5

Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

A.2.1-6 (PS)

1.2

T1


BG.6


Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.

A.2.1

A.2.2

(PS)


1.2


T1

BG.7

İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

A.3.1

(PS)

2.1

T1


1 13UMS0365-5 Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı


©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 4

17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00


No


Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü


Değerlendirme Aracı


BG.8

İş süreçlerinde yapılan işlemlerde çevrenin

korunmasına ilişkin alınması gereken tedbirleri açıklar.

A.3.1

(PS)


2.1


T1

BG.9

Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

A.3.1

(PS)

2.2

T1

BG.10

Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

A.3.4

(PS)

2.2

T1

BG.11

İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

J.2.1-3 (PS)

3.1

T1

BG.12

İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

J.1.1-3 (PS)

3.1

T1


BG.13


Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

H.2.1

H.2.2

H.2.3

H.2.4

H.2.5

(PS)


3.2


T1


©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 5

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00


17UY0333-5/A2 PAZARLAMA STRATEJİSİ GELİŞTİRME VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ


1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

2

REFERANS KODU

17UY0333-5/A2

3

SEVİYE

5

4

KREDİ DEĞERİ


5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON/TADİL NO

Rev. No: 00

Tadil No: 01

C)REVİZYON/ TADİL TARİHİ

01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5

12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama stratejilerini geliştirir. Başarım Ölçütleri:

Öğrenme Çıktısı 2: İş organizasyonu yapar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların pazarlama stratejisi geliştirme ve iş organizasyonu uygulamalarında; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

isteyebilirler. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.


: Hedef pazara ilişkin verileri analiz eder.


: Amaç, hedef ve strateji(leri) ürün, pazar ve hedef kitle verilerine göre belirler.


: Emlak Satış/kiralama planı oluşturur.


Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin planlama ve organizasyonları oluşturur.


Personel yönetimi, yöntem ve prosedürlerini açıklar.


Satış/kiralama bütçesini oluşturur.


Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.


Ek A2-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.


Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar


©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 6

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00


Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir. Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları

ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.


9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)


10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ


MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109


YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler


Emlak satış/kiralama stratejileri


Pazarlama ve satış stratejileri


İş organizasyonu ve iş planlama


Bütçe hazırlama


Personel Yönetimi

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi


BİLGİLERNo


Bilgi İfadesi


UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü


Değerlendirme Aracı

BG.1

Hedef pazara ilişkin verilerin analiz yöntemlerini açıklar.

C.1.4-6 (PS)

1.1

T1


BG.2


Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak piyasası hakkında bilgi toplama yöntemlerini sıralar.

C.1.1

C.1.2

C.1.3

(SS)


1.1


T1

BG.3

Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

C.2.1-4 (PS)

1.2

T1

BG.4

Müşteri gruplarına göre pazarlama stratejilerini açıklar.

C.2.3

(PS)

1.2

T1


BG.5

Emlak satış/kiralama planı oluşturma süreçlerini açıklar.

C.5.1

C.5.2

(PS)


1.3


T1


©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 7

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00No


Bilgi İfadesi


UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü


Değerlendirme Aracı


BG.6


İş organizasyonu yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

B.1.3

B.1.4 B1.5 B.1.6

(PS)


2.1


T1

BG.7

İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

B.1.8

(PS)

2.2

T1


BG.8

İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanları ile iş dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları

açıklar.

B.1.8

(PS)


2.2


T1


BG.9


Bütçe oluşturmaya yönelik kavramları açıklar.

I.1.1-4,

I.2.1-2 (PS)


2.3


T1


BG.10


Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.


L.1.2

(PS)


2.4


T1


BECERİ VE YETKİNLİKLER


No


Beceri ve Yetkinlik İfadesi


UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü


Değerlendirme Aracı

BY.1

Hedef pazara ilişkin verileri pazarlama stratejisi

açısından uygun yöntemle analiz eder.

C.4.1-4

(PS)

1.1

P1


*BY.2

Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

C.2.1-4

C.3.1-2 (PS)


1.2


P1

BY.3

Müşterilere özel uygulanacak kişiye özgü programları satış/kiralama çalışmalarında uygulatır.

C.2.3

(PS)

1.2

P1


BY.4

Müşteri gruplarına göre müşteriye erişme, , yeni müşteri kazanma, sadık müşteri portföyü oluşturma, kaybedilen müşteriyi geri kazanma ve farklı

işletmedeki emlak danışmanları ile birlikte çalışma konularında öneri geliştirir.


C.2.3

(PS)


1.2


P1


BY.5

Müşteri gruplarına uygun geliştirilen pazarlama

stratejilerinin satış/kiralama çalışmalarında uygulanmasını sağlar.

C.2.3

(PS)


1.2


P1


BY.6


Emlak satış/kiralama planı oluştur.

B1.5 B.1.6

(PS)


1.3


P1


*BY.7


Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin iş organizasyonu yapar.

B.1.3

B.1.4

B.1.5

B.1.6

(PS)


2.1


P1

BY.8

İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yapar.

B.1.8

(PS)

2.2

P1

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 8

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

No


Beceri ve Yetkinlik İfadesi


UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü


Değerlendirme Aracı

BY.9

İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanına iş dağılımı yapar.

B.1.8

(PS)

2.2

P1


BY.10


İşletmenin eğitim bütçesini hazırlar.

I.1.1-4,

I.2.1-2 (PS)


2.3


P1

BY.11

İşletmenin emlak satış/kiralama bütçesini hazırlar.

C.2.3 (PS)

2.3

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 9

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

17UY0333-5/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

2

REFERANS KODU

17UY0333-5/A3

3

SEVİYE

5

4

KREDİ DEĞERİ


5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON/TADİL NO

Rev. No: 00

Tadil No: 01

C)REVİZYON/ TADİL TARİHİ

01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5 12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: İşletmenin mevcut emlak portföyünü kontrol eder.

Başarım Ölçütleri:


: Portföyün güncelliği ve güvenilirliğini kontrol eder.


: Portföydeki emlakın durum tespiti ile ilgili bilgileri kontrol eder.


: Portföydeki emlakın tespit edilen güncel rayiç bedelini onaylar.


: Portföydeki emlakın sahibi ile imzalanacak belgeleri kontrol eder.

Öğrenme Çıktısı 2: Emlakın satış/kiralanmasına ilişkin hazırlıkları yapar.


: Portföydeki emlakın tanıtım yöntemini onaylar.


: Pazarlama için gerekli araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder.


: Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.


: Emlakın satış/kiralama bedelinin belirlenmesi ve pazarlık sürecini takip eder.


: Emlak sahibi/müşteri arasında yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder.

Öğrenme Çıktısı 3: Emlak satış/kiralama sonrası işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

Başarım Ölçütleri:


Tapu ve teslimat işlemlerinin yapılması sürecini takip eder.


: Hizmet bedelinin tahsilatı işlemlerini gerçekleştirir.


: Satış/kiralama sonrası portföy güncellenmesini kontrol eder.


: Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.

Öğrenme Çıktısı 4: Emlaka ilişkin fizibilite ve yatırım danışmanlığı hizmeti verir.

Başarım Ölçütleri:


: Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirler.


: Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda fizibilite çalışmaları yapar.


: Yatırım müşterisine alternatif yatırım olanaklarını sunar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış

cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 10

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların emlak satış/kiralama ve sonrası işlemleri uygulamalarında; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;


Ek A3-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.


Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sözel sorular sorup açıklamalar isteyebilirler. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir. Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.


9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ

DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler


Emlak satış\kiralama işlemleri


Emlak/müşteri portföyü oluşturma yöntemleri


Satışa konu olan emlakın durum tespiti


Satışa konu olan emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti


Emlakın pazarlanması öncesi hazırlık işlemleri


Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat


Gayrimenkul hukuku


Sözleşmeler hukuku


Tapu mevzuatı


Kadastro mevzuatı


Emlakla ilgili vergi mevzuatı


Pazarlama ve satış işlemleri


Pazarlama ve satış araçları-yöntemleri


Pazarlama ve satışa ilişkin işlemler


©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 11

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00


Bölge imar planı bilgisi


Emlaka ilişkin fizibilite ve yatırım danışmanlığı işlemleri

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi


BİLGİLER


No


Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü


Değerlendirme Aracı


BG.1

Emlak/müşteri portföyü oluşturma/güncelleme için

gereken bilgileri toplama ve güncelleme yöntemlerini sıralar.

C.4.2

(PS)


1.1


T1

BG.2

Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini kontrol ederken dikkate aldığı unsurları açıklar.

C.4.2

(PS)

1.1

T1

BG.3

Durum tespiti yapılan emlakın kontrolünü yaparken dikkat edilen kriterleri açıklar.

C.5.5

(SAS)

1.2

T1


BG.4

Portföydeki emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti ve onayı ile ilgili süreci açıklar.

C.2.3

(SAS4)


1.3


T1

BG.5

Emlakın portföye eklenmesi sürecinde düzenlenecek belgeleri sıralar.

B.4.1

(SS)

1.4

T1

BG.6

Emlakın tanıtım yöntemlerini sıralar.

C.3.2

(SS)

2.1

T1


BG.7

Pazarlama ve tanıtımda kullanılan yöntemlere göre

gereken araç, gereç, malzeme ve hizmetleri belirlerken dikkat ettiği unsurları açıklar.

B.3.1

(PS)


2.2


T1

BG.8

Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesi için gerekenleri açıklar.

C.3.2

(SS)

2.3

T1


BG.9

Emlak satış/kiralama işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları sıralar.

D.2.2

(SS)


2.4


T1

BG.10

Satış sözleşmesi/kira kontratının içeriğinde bulunması gereken bilgileri sıralar.

B.5.1

(SS)

2.5

T1


BG.11

Emlak satışı/kiralama işlemi ve tapu işlemleri sırasında emlak sahibi ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu gerekli belgeleri sıralar.

B.5.2-3 (SS)


2.5


T1


BG.12


Tapu işlemlerinin yapılması sürecindeki aşamaları ve dikkate alınacak kriterleri açıklar.


E.1.1

(SS)


3.1


T1

BG.13

Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri sıralar.

E.2.1

(SS)

3.2

T1

BG.14

Satış\kiralama sonrası müşteriye sunulacak hizmetlerin neler olduğunu sıralar.

D.2.3

(SS)

3.4

T1

BG.15

Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesindeki süreçleri açıklar.

D.1.1

(SS)

4.1

T1

BG.16

Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirlemede kullanılacak analiz ve yöntemleri sıralar.

D.1.1

(SS)

4.1

T1


BG.17

Emlakın fizibilitesi ve yatırım danışmanlığı sürecinde izlenen aşamaları açıklar.

D.1.2

D.1.3

(SS)


4.2


T1


©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 12

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00No


Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü


Değerlendirme Aracı


BG.18

Fizibilite çalışmalarını değerlendirme yöntemlerini açıklar.

D.1.2

D.1.3

(SS)


4.3


T1


BECERİ VE YETKİNLİKLER


No


Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü


Değerlendirme Aracı


BY.1

Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini prosedürler doğrultusunda kontrol eder.

B.4.2

B.4.3

(PS)


1.1


P1


BY.2

Emlak portföyüne ilave edilecek emlakın işletme

tarafından belirlenen yöntemlerle toplanmasını sağlar.

C.4.2

(PS)


1.1


P1

*BY.3

Portföydeki emlaka ait bilgileri prosedürler

doğrultusunda kontrol eder.

C.5.5

(SAS)

1.2

P1

*BY.4

İlgili kurumlardan parsel ve imar sorgulaması

yapar.

C.5.5

(SAS)

1.2

P1

BY.5

Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alınmasını

sağlar.

C.5.5

(SAS)

1.2

P1


BY.6

Emlak için belirlenen güncel rayiç bedel tespit işlemini gerekli kriterleri dikkate alarak kontrol

eder.

C.5.5

(SAS)


1.3


P1

*BY.7

Emlak danışmanlarının emlak güncel rayiç bedel

tespiti sürecini değerlendirerek nihai bedeli onaylar.

C.5.5

(SAS)

1.3

P1

*BY.8

Emlak sahibi ile düzenlenecek belgelerin

doldurularak imzalanması sürecini kontrol eder.

B.4.1

(SS)

1.4

P1


BY.9

Emlaka ait bilgilerin, portföy veri tabanına

prosedürlerine uygun olarak işlendiğini kontrol eder.

B.4.2

(PS)


2.1


P1

BY.10

Emlak danışmanlarının önerdiği pazarlama yöntemini onaylar.

C.3.1

(SS)

2.1

P1


BY.11

Pazarlama satışı ve tanıtımı sırasında ihtiyaç

duyulacak araç gereç, malzeme ve hizmetleri belirler.

B.3.1

(PS)


2.2


P1


BY.12

Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder.

B.3.2

(PS)

B.3.1


2.2


P1


BY.13

Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.

C.3.2

C.3.3

(SS)


2.3


P1


BY.14

Satış/kiralama bedeli ve pazarlık limitleri konusunda emlak sahibinden onay alınmasını

sağlar.

C.5.5

(SAS)


2.4


P1

BY.15

Emlak danışmanının belirlediği emlakın nihai

bedelini onaylar.

E.1.2

(SS)

2.4

P1


BY.16

Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi yoluyla satış/kiralama bedelinin belirlenmesini

sağlar.

D.2.1

(SS)


2.4


P1

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 13

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

No


Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü


Değerlendirme Aracı


*BY.17

Müşteri ile emlak sahibi arasında belirlenen son

bedel üzerinden yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder.

B.5.1

(SS)


2.5


P1


*BY.18

Emlak satış/kiralama işlemi sırasında gerekli olacak emlak sahibi ve müşteriye ait belgeleri kontrol eder.


B.5.2

(SS)


2.5


P1

BY.19

Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili

hukuki ve teknik süreçlerin yürütülmesini sağlar.

B.5.3

(SS)

3.1

P1

BY.20

Tapu işlemleri sürecinin hizmet kalite kriterlerine göre yürütüldüğünü kontrol eder.

E.1.1

(SS)

3.1

P1

BY.21

Emlakın müşteriye teslimi sürecini takip eder.

E.2.3

(SS)

3.1

P1

*BY.22

Müşteri/emlak sahibinden hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili işlemleri yapar.

E.1.2

(SS)

3.2

P1


BY.23


Emlak danışmanlarınca yapılan satış/kiralanma işlemleri sonrası portföy kontrolünü yapar.

E.3.1

(SS)

B.4.3

(PS)


3.3


P1

BY.24

Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.

D.2.3

(SS)

3.4

P1

BY.25

Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını uygun

yöntemleri kullanarak belirler.

D.1.1

(SS)

4.1

P1

BY.26

Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırıma yönelik fizibilite çalışmasını yapar.

D.1.1

(SS)

4.1

P1


*BY.27


Yatırıma yönelik fizibilite sonuçlarını analiz eder.

D.1.2

D.1.3

(SS)


4.2


P1


*BY.28

Analizler doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeleri raporlar.

D.1.2

D.1.3

(SS)


4.3


P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 14

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu 17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

EMLAK PORTFÖYÜ: Bir işletmenin sahibi adına satış/kiralamasını yapmak üzere temin ettiği emlak varlığını,

EMLAK YATIRIM DANIŞMANLIĞI: Emlak alırken, satarken, kiralarken veya gayrimenkulle ilgili finansman sunarken/temin ederken; hukuki, teknik ve fiziki verilerin, bilimsel, doğru ve hızlı bir şekilde araştırılıp sonucuna göre yatırım kararına yön verilmesi, yapılan yatırımın güvenilirlik ve zaman periyodunda getirisinin tespit edilmesi hizmetlerini, EMLAK: Ev, arsa, bahçe, tarla gibi taşınamayan malları, taşınmazları,

FATURA: Satılan bir ürünün cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği basılı veya elektronik hesap pusulasını,

FİZİBİLİTE: Herhangi bir fikrin pratik olarak uygulanabilir olup olmadığının araştırılmasını ve değerlendirilmesini kapsayan detaylı çalışmayı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ: Bir işletmenin çeşitli müşteri gruplarından oluşturduğu müşteri varlığını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SATIŞ/KİRALAMA: Emlak satışı, belirli danışmanlık ve iş takibi hizmetlerinin satışı ile emlakın kiralanmasını,

TAPU: Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 15

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00


Pazarlama ve satış alanında öğretmen/öğretim elemanı/eğitmen olarak 5 yıl eğitim vermiş olmak,


Lisans mezunu olup, emlak alanında en az 7 yıl çalışmış olmak ve ilgili meslek odasından emlak yatırım danışmanlığı yaptığına dair belge almak,


Ön lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 10 yıl çalışmış olmak ve ilgili meslek odasından emlak yatırım danışmanlığı yaptığına dair belge almak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır.

EK 5(*): Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017

Myk Seviye 5 Sertifikası

9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Myk Emlak Danışmanı Seviye 5 Sertifikası

🚀 Myk Emlak Sertifikası ile Hayallerindeki Kariyere Uç! 🚀 Emlak sektörüne adım atmak mı istiyorsun? Yoksa kariyerinde 🚀 roket hızında yükselmek mi? 💫 O zaman sana harika bir haberimiz var! Myk Eml

Commenti


bottom of page